3.2.6. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему

Україна і ЄС.Європейський Союз у свій час визнав проголошення незалежності України, запропонував реальну підтримку шляхом передачі ноу-хау в рамках своєї програми ТАСІС та оцінив глобальність завдання економічної та соціальної перебудови.
З 1991 року Європейський Союз виступає найбільшим надавачем двосторонньої підтримки України, а загальна допомога від ЄС та його країн-членів склала понад 3 млрд ЕКЮ на кінець 1996 року, з яких близько 1/3 становлять гранти.
Програма ТАСІС (TechnicalAssistanceSection) Європейського Союзу передбачає надання ноу-хау для підтримки політики реорганізації і перетворень у країнах-партнерах.
Діяльність ТАСІС зосереджується на чотирьох основних сферах:
1. Інституційна реформа та розвиток.
2. Підтримка економічних реформ та розвиток приватного сектора.
3. Енергетика та навколишнє середовище.
4. Ядерна безпека.
1. Заходи, що здійснюються в сфері інституційної реформи і розвитку, зосереджуються на адаптації інституційної структури, якасприяє розвитку суспільства на базі демократичних принципів таринкової економіки. Розвиток здійснюється в контексті Угоди проПартнерство та Співробітництво, якою визначено структуру політичного, економічного та культурного співробітництва між Україною та ЄС.
Суть таких заходів полягає в наступних положеннях:
- сприяння адаптації українського законодавства до вимог світового ринку;
- забезпечення підтримки процесу реформ шляхом підготовки державних службовців на центральному та місцевому рівнях;
- сприяння розробці всебічної політики зайнятості і вирішеннюпитань безпеки праці, а також перепідготовки та перекваліфікації працівників;
- забезпечення підтримки в посиленні соціального захисту населення;
- сприяння розвитку системи кваліфікованого навчання менеджменту для підтримки підприємництва в Україні.
2. Заходи в сфері розвитку приватного сектора зосереджені на сприянні реструктуризації підприємств, забезпеченні довготерміновогофінансування приватних підприємств та підтримці розвитку підприємництва.
3. У ряді пріоритетних секторів ТАСІС розробляє проекти з урахуванням екологічних чинників і фінансує велику кількість центрів з проблем енергетики у нових незалежних державах, розробляючи стратегію енергозабезпечення, налагоджуючи діалог між фахівцями різнихкраїн з питань енергетики.
Потрібно відмітити, що в рамках проектів частково вирішуються проблеми нерентабельної вугільної промисловості.
Охорона навколишнього природного середовища розглядається в Міждержавній програмі прикордонного співробітництва.
4. З метою надійного забезпечення ядерної безпеки в рамках ЄСбула розроблена багатостороння програма ТАСІС з ядерної безпеки зурахуванням стану АЕС, механізмів управління, експлуатації та обслуговування атомних станцій.
У1994 році Європейська Рада на о. Корфу (Греція) та самміт Великої Сімки в Неаполі запропонували Україні всебічний план дій з ядерної безпеки та енергетики, спрямований на закриття ЧАЕС до 2000 року в контексті ринкової реформи в енергетичному секторі.
Європейська Рада виділила значну фінансову допомогу для підтримки втілення плану дій — 100 млн ЕКЮ в грантах від Програми ТАСІС натри бюджетні роки (1994-1996 pp.).
Цікавим є той факт, що у вересні 1996 року було підписано нову Індикативну програму ТАСІС, яка охоплює 4 роки (1996-1999 pp.). Внаслідок цього фінансова допомога становила близько 540 млн ЕКЮ в грантах для проектів з модернізації державного управління та політики, сприяння розвитку приватних підприємств, відновлення енергетичного сектора та захисту навколишнього середовища.
Сфера співробітництва між ЄС та Україною дуже різноманітна: наука і технологія, вища освіта, промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт і телекомунікації.
ЄС надає гранти, економічну, технічну та фінансову допомогу у формі позик для підтримки платіжного балансу, а також виступає найбільшим торговельним партнером за межами СНД і найбільшим інвестором в Україні.
У червні 1994 року між ЄС та Україною підписана Угода про Партнерство і Співробітництво, яка набрала чинності в березні 1998 року, її мета — сприяння розвитку політичних, торговельних, економічних та культурних відносин.
Цією ж Угодою передбачена допомога Співтовариства у справі поступового зближення валютної політики України з політикою Європейської валютної системи. Інтеграція у світові валютні системи має стати для України стратегічно важливим напрямом, оскільки для економічних та соціальних зрушень потрібні доступ до міжнародного капіталу та валютна стабільність. Однак вирішальну роль тут має відіграти ефективна координація нефінансова-них стратегій держав.
Нині ЄС є другим найбільшим торговельним партнером України після Росії, в торгівлі з якою, як відомо, переважає імпорт енергоносіїв.
Україна підписала Угоду про торгівлю з країнами ЄС, але вона має тимчасовий характер і для її реалізації потрібно укласти цілу низку домовленостей, зокрема у сфері стандартизації і сертифікації товарів.
Зрушення у Західній Європі свідчать, що критерії щодо бюджету, визначені Маастрихтською угодою, змусили всі країни, які є потенційними членами ЄВС, зосередитися на консолідації бюджету і прове-
денні структурних та інституційних реформ. Україна ще не досягла такого рівня конвергенції з економікою країн Західної Європи і не може відповідати висунутим критеріям (обмеження щодо темпів інфляції, банківських процентних ставок, процентів за державними цінними паперами, обмінних курсів валют, основних параметрів податкової політики), необхідним для майбутньої валютної інтеграції в найближчому майбутньому. В Україні потрібно прискорити, перш за все, структурну, інституційну та податкову реформи.
Звичайно кінцевою стратегічною метою України є її приєднання до Європейського Союзу, тобто повна інтеграція України у світову економіку, що і підтвердив уряд, підписавши угоду про співробітництво з ЄС та подавши ще у 1993 році заяву про приєднання до ГАТТ/СОТ.
З 1996 до 2003 р. частка зовнішньоторговельного обороту України та країн ЄС зросла з 12,9 % до 22,5 % від загальної суми, а в абсолютних показниках відповідно з 4,9 млрд дол. до 10,4млрддол. СІЛА. Згідноз прогнозами Міністерства економіки у 2004 р., після вступу до ЄС країн -кандидатів Україна може збільшити зовнішньоторговельний оборот з ЄС приблизно у 1,5 рази -до 12,5-13,0 млрд дол. США на рік.
Найбільшими торговельними партнерами України серед країн-членів ЄС традиційно залишаються Німеччина, Італія та Великобританія. Найбільшими торговельними партнерами України серед десяти країн-кандидатів до ЄС є Польща, Угорщина та Словаччина.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з країн-членів ЄС за станом на 1 січня 2004 р. склав 2,4 млрд дол. США, або 35,8 % від їхнього загального обсягу.
В економічних відносинах України з країнами ЄС активізується секторальне співробітництво. У 2000-2003 pp. активізувався діалог між Україною та ЄС в енергетичній сфері, реалізуються угоди між урядом України та ЄС щодо адаптації енергетичного законодавства України до законодавства ЄС, ратифіковано угоди про співробітництво з ЄС з питань атомної енергії та ядерної безпеки та в галузі керованого термоядерного синтезу. Задовільно розвиваються стосунки України з ЄС і в інших напрямах, зокрема в питаннях, що стосуються захисту навколишнього середовища, транспорту, юстиції та внутрішніх справ. Нових імпульсів набуває міжрегіональне та транскордонне співробітництво, зокрема в рамках діючих єврорегіонів та нових транскордонних об'єднань. Підписано угоду між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво, а також співробітництво у сфері дослідження космосу.
Перспективним напрямом інтегрування України в економіку світового господарства є створення українських транснаціональних корпорацій, банків, торгівля об'єктами інтелектуальної власності. Поки що Україна через відсталість технологічного способу виробництва, низьку конкурентоспроможність продукції, слабке втягування в міжнародний поділ праці є периферією світового господарства.
Процес інтеграції України у світову економіку відбувається за умов реформування власної економіки при одночасній трансформації зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема з країнами СНД.
Контрольні запитання і завдання:
1. Назвіть основні фактори та форми розвитку міжнародних економічних інтеграцій.
2. Охарактеризуйте історичні передумови утворення Європейського співтовариства і назвіть перспективи його розвитку.
3. Яке значення має Маастрихтська угода? Чому деякі країни виступають проти неї?
4. Які перспективи взаємовигідного співробітництва України з дер-жавами-членами ЄС?
5. Якими факторами зумовлені інтеграційні процеси в ЛатинськійАмериці?
6. У чому полягають особливості економічної інтеграції країн Африки, Азії, арабських країн?
7. Які фактори забезпечили успіхи економічного розвитку країнАСЕАН?
8. Що отримають країни-члени від участі у ПАУВТ?
9. У чому полягають проблеми подальшого розвитку інтеграційнихпроцесів у СНД?
10. Назвіть позитивні і негативні сторони членства України у СНД.
11. Охарактеризуйте участь України у сучасних інтеграційних процесах.
<< | >>
Источник: Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник. 2005

Еще по теме 3.2.6. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему:

 1. 2.1.6. Зовнішньоторговельна діяльність України на сучасному етапі
 2. Розділ III Міжнародна економічна інтеграція
 3. 3.2.5. Економічна інтеграція у СНД
 4. 3.2.3. Економічна інтеграція в Латинській Америці
 5. 5.2. Сучасна податкова система
 6. Тема 10. Сучасна світова наукова фінансова думка.
 7. Переход налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения
 8. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения
 9. Торговля через систему Super DOT
 10. Урок 6. Конкуренты делают упор на систему обучения
 11. Вопрос 7 Классификация стран, входящих в мировую экономическую систему
 12. Массовое изъятие вкладов — проблема банков, использующих систему ча- стичного резервирования.
 13. 5. ПЕРЕХОД РОССИИ НА ПРИНЯТУЮ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ СИСТЕМУ УЧЕТА И СТАТИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
 14. РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ
 15. Рекомендована література
 16. Рекомендована література
 17. Список литературы
 18. Література
 19. Рекомендована література