<<
>>

5.3. Спеціальні установи при ООН

Статутом ООН передбачається створення спеціалізованих закладів, до яких відносяться: Організація з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний союз електрозв'язку, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО).
ЮНЕСКО — ця організація діє з 1946 року.
Штаб-квартира знаходиться у Парижі. її членами є більше 160 держав. Мета - розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки і культури.
У рамках ЮНЕСКО діє багато наукових програм співробітництва, наприклад, з 1975 року - Міжнародна гідрологічна програма.
МОЛ заснована в 1949 році Лігою Націй. Секретаріат МОП -Міжнародне бюро праці — розміщений у Женеві. Головний напрямок діяльності МОП — розробка міжнародних конвенцій і рекомендацій з питань праці і прав профспілок.
ВООЗ створена в 1948 році. Це найбільший за масштабами своїх операцій спеціалізований заклад ООН. Програми ВООЗ і її органів включають усі найважливіші галузі охорони здоров"я, у тому числі і підготовку медичних кадрів, координацію медичних і біологічних досліджень, обмін медичними знаннями, співробітництво в галузі фармакології.
У системі ООН діє ще багато спеціалізованих закладів, до яких входить більшість країн світу. Це — Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Всесвітня організація інтелектуальної власності, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Спеціалізованими закладами ООН є також МВФ, група Світового банку.
Конференція з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) створена Генеральною Асамблеєю в 1964 році і є постійним міжурядовим органом та координаційним центром Генеральної Асамблеї ООН у галузі торгівлі, фінансів, технологій, інвестицій і розвитку. В діяльності ЮНКТАД беруть участь практично всі держави-члени ООН і ряд міжнародних організацій.
Основними завданнями ЮНКТАД є:
- сприяння розвитку міжнародної торгівлі, забезпечення стабільного миру і рівноправного співробітництва між державами;
- розробка рекомендацій, принципів, організаційно-правовихумов і механізмів функціонування сучасних МЕВ;
- участь у координації діяльності інших установ системи ООН угалузі економічного розвитку, налагодження господарських зв'язків.
ЮНКТАД розглядає низку питань і проблем міжнародної торгівлі сировиною, готовими виробами і напівфабрикатами, транспорту, страхування, кредитування зовнішньої торгівлі, передачі технологій тощо. Рішення ЮНКТАД приймаються у формі резолюцій, заяв, погоджених висновків і не носять юридично обов'язкового характеру.
Мета діяльності організації —сприяння країнам, що розвиваються, у вирішенні завдань, пов'язаних з глобалізацією МЕВ і інтеграцією у світову економіку на справедливій основі.
Учасниками організації на даний час є 188 країн. Конференція — вищий керівний орган ЮНКТАД — скликається раз у чотири роки на
рівні міністрів для вироблення стратегічних напрямків діяльності і визначення пріоритетів у роботі. Наданий час проведено 10 конференцій ЮНКТАД.
У період між конференціями щорічно скликається Рада з торгівлі і розвитку, яка також є керівним органом ЮНКТАД. До складу Ради, відкритої для всіх членів Конференції, нині входить 144 країни.
Рада має декілька допоміжних органів — функціональних комісій. Вона також відповідає за забезпечення роботи Комісії з питань науки і техніки з метою розвитку, яка є допоміжним органом ЕКОСОР ООН.
На чолі ЮНКТАД стоїть Генеральний секретар Конференції в ранзі заступника Генерального секретаря ООН.
Секретаріат, розміщений у Женеві (Швейцарія). Він нараховує близько 400 співробітників і входить до складу Секретаріату ООН.
Річний бюджет організації з оперативної діяльності становить близько 50 млн дол. і виділяється з бюджету ООН.
У рамках ООН ЮНКТАД співпрацює з багатьма іншими організаціями, у тому числі з Департаментом ООН з економічних і соціальних питань, ПРООН, а також з групою Світового банку, МВФ та іншими.
ЮНКТАД здійснює оперативну діяльність на таких основних програмних напрямках:
1. Глобалізація і стратегія в галузі розвитку.
2. Міжнародна торгівля товарами, послугами і сировиною.
3. Інвестиції, технології і розвиток підприємств.
4. Інфраструктура послуг для розвитку та ефективність торгівлі.
5. Найменш розвинуті країни, які не мають виходу до морів, іострівні держави.
Крім програмних напрямків, ЮНКТАД також діє у сфері технічного співробітництва, яке спрямоване на:
- зміцнення людського й інституційного потенціалу країн, що розвиваються для покращення умов їх розвитку;
- розширення можливостей участі цих країн у світовій економіці,зокрема, у міжнародній торгівлі, фінансовій та інвестиційній діяльності;
- надання допомоги країнам, що розвиваються, у вирішенні їхміжнародних проблем;
- збільшення можливостей цих країн брати участь у переговорах зпитань міжнародної торгівлі, фінансів і інвестицій.
Фінансування технічного співробітництва здійснюється за рахунок коштів ПРООН, Європейської комісії, групи Світового банку, Міжамериканського банку розвитку, фондів із фінансування розвитку, окремих країн-донорів, країн-бенефіціарів, тобто самих країн, що розвиваються.
Потрібно відмітити, що найбільша частка ресурсів по лінії технічного співробітництва припадає на проекти африканського регіону (33 %), а також на міжрегіональні проекти (32 %). Витрати в європейському регіоні складають лише 12 % загального обсягу цих ресурсів.
Організація здійснює щорічні авторитетні публікації з різних аспектів своєї діяльності, які вміщують аналітичні довідкові матеріали, експертні оцінки, рекомендації і т.д.
Контрольні запитання і завдання:
1. Яка роль ООН у міжнародному економічному співробітництві?
2. Назвіть основні функції ООН.
3. Покажіть схематично структуру ООН з врахуванням усіх основних її програм і установ.
4. Які регіональні економічні комісії діють у системі органів ЕКО-СОР?
5. Назвіть основні питання, які вирішує ЕКОСОР.
6. Охарактеризуйте спеціальні програми в структурі ООН.
7. Дайте характеристику спеціальним установам при ООН.
8. У чому полягає мета діяльності і завдання ЮНКТАД?
<< | >>
Источник: Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник. 2005 {original}

Еще по теме 5.3. Спеціальні установи при ООН:

 1. 5.2. Спеціальні програми в структурі ООН
 2. Специализированные учреждения при ООН. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО
 3. Экономисты, занимаю- щиеся изучением результатов деятельности профсоюзов, установили, что их
 4. Реальная процентная ставка, значение которой мы установили на графике (а), представляет собой относительную
 5. В предыдущей главе мы установили, что сбережения и инвестиции — основные факторы долгосроч- ного роста ВВП и
 6. ПОКУПАЙТЕ ПРИ ПЛОХИХ НОВОСТЯХ, ПРОДАВАЙТЕ ПРИ ХОРОШИХ
 7. Любители классической музыки убеждают Конгресс установить верхний предел цены в размере $ 40 за билет. Сколько теперь биле- тов
 8. При данной цене Эмма купит больше романов, чем она приобретала при более низком доходе.
 9. Университет ООН (ЮНЮ
 10. 14. Организации ООН
 11. Розділ V. Міжнародне економічне співробітництво та ООН
 12. Российские цены нередко называют парадоксальными. Они растут непрерывно как при падении доллара, так и при росте доллара к рублю. Какова здесь механика?
 13. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ
 14. 10.3. Программа развития ООН
 15. Программа развития ООН (ПРООН
 16. 13. Глобальное международное сотрудничество и ООН. ЭКОСОС
 17. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД
 18. 10.7. Европейская экономическая комиссия ООН