Вступ

Розвиток країн з ринковою економікою обумовлює велику увагу до сфери їх економічної взаємодії. Сучасні процеси глобалізацій є тією рушійною силою, яка обумовлює особливості національного і наднаціонального розвитку світу.
Розвиток світових економічних і політичних процесів все відчутніше підштовхує розмежування між заможними і бідними країнами.
Це призводить до зменшення центрів економічної і політичної могутності в світі та їх певної стабілізації. Основні економічні й політичні процеси на планеті стають все більше пов'язаними один з одним. Глобалізація все рішучіше охоплює світ, роблячи його більш структурова-ним. Водночас глобалізаційні процеси відбуваються в умовах, коли вже друге десятиліття фактично зруйнованим є поділ світу на "капіталістичну" та "соціалістичну" системи. Сучасна глобалізація, маючи безперечні негативні наслідки для загальноцивілізаційного розвитку, характеризує також процеси відповідності існуючого розвитку потребам конкретних індивідів.
Міжнародні економічні відносини характеризують спосіб і характер взаємодії всіх країн світу в сфері економічного співробітництва,розвитку і переплетення торгівельних, виробничо-технологічних, валютно-фінансових зв'язків, у
Зростаюча глобалізація світової економіки, ускладнення і взаємо-переплетення господарських процесів спонукають до пошуків нових шляхів і засобів щодо збереження національних інтересів на світовому ринку. Посилення міжфірмової та міждержавної конкурентної боротьби за ринки збуту і джерела сировини обумовлює необхідність кооперації як фінансових, так і виробничих зусиль територіально суміжних країн, що дає можливості заощаджувати на митних зборах, уникати додаткових витрат виробництва. Інтеграційні процеси, які спочатку розвивалися в кількох регіонах світу, нині вже охопили практично всі континенти та призвели до утворення різноманітних регіональних і субрегіональних торгово-економічних блоків, більшість з яких проголошує своєю кінцевою метою вихід на інтеграційну стадію економічного співробітництва.
Саме тому в умовах ринкової трансформації економіки посилюється увага до сфери міжнародних економічних відносин як до системи господарських зв'язків між національними економіками окремих країн,
відповідними суб'єктами господарювання, як до особливої форми діяльності, що базується на міжнародному поділі праці.
Запропонований підручник дає загальне уявлення про міжнародні економічні відносини. Подальше вивчення курсу та окремих його складових вимагатимуть залучення додаткової навчальної та наукової літератури.
| >>
Источник: Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник. 2005
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Вступ:

 1. Тема1. Вступ у курс “Історія фінансової думки”.
 2. Денежная форма стоимости
 3. Статья 31. Обеспечение благоприятных условий для доступа на внешние рынки
 4. МБРР
 5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР)
 6. Товарное производство
 7. Раздел III СЕКТОР КРУПНОГО АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
 8. Регулирование внешней миграции в России
 9. ЛИТЕРАТУРА
 10. глава 6 тактики электронного трейдинга
 11. № 59. Вторая технологическая революция: страны-лидеры и основные формы капиталистических монополий
 12. № 218. Сравнить изменения, произошедшие в США, Англии, Германии после Первой мировой войны
 13. Основные черты империалистической стадии раз-вития капитализма в России.